Segons els estatuts, La Junta Directiva es l'òrgan col·legiat de govern i gestió de l'associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici, per mitja del seu President o altre membre degudament apoderat.

Esta formada per un President, un Vice-president, un Secretari, un Tresorer i sis vocals com a mínim, elegits per l'Assemblea General, que també els pot destituir en els termes previstos en els presents Estatuts. El nombre de vocals pot augmentar fins al nombre de 10 com a màxim.

Els membres de la Junta Directiva són elegits per l'Assemblea General per un mandat de quatre anys i poden ésser reelegits indefinidament. A excepció del càrrec de President, que serà escollit per l'Assemblea General, els de Vice-president, Secretari, Tresorer i vocal seran escollits pels membres de la Junta en la primera reunió que aquesta celebri després de les eleccions.

Són funcions de la Junta Directiva programar i dirigir les activitats de l'associació, portar la gestió administrativa i econòmica de l'associació, sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General el pressupost anual d'ingressos i despeses, que ha d'incloure expressió de les quotes o aportacions exigibles als associats, així com la memòria d'activitats i l'estat de comptes de l'any anterior i, en general, totes aquelles que li encomani l'Assemblea General o que no estiguin específicament atribuïdes a un altre òrgan pels seus Estatuts.

A data d'avui, la composició de la Junta Directiva és la seguent:

 • President: Sr. Josep Roca Bové
  (Pidasa Serveis)
 • Vice President: Sr. Daniel Armengol Bosh
  (Treballs Publics Unitas)
 • Secretari: Sr. Carles Mariné Casals
  (Construccions Mariné)
 • Tresorer: Sr. Augusto de Aviles Vidiella
  (Dragasa)
 • Vocal: Sr. Alejandro Martinez Yuste
  (Locubsa)
 • Vocal: Sr. David Montané Amador
  (Treballs Publics Unitas)
 • Vocal: Sr. Gerard Cadena Turiella
  (Progec)
 • Vocal: Sr. Gerard Llesuy Babot
  (Construccions Llesui)
 • Vocal: Sr. Jordi Babi Picolo
  (Construccions Roca)
 • Vocal: Sr. Josep Maria Matamala Brossa
  (Urcosa)
 • Vocal: Sr. Miquel Pujal Laborda
  (Construccions Pujal)
 • Vocal: Sra. Sara Estany Santaella
  (Copsa)