Enquesta de conjuntura de la Cambra (gener-juny de 2017) Sector Construcció

El sector de la construcció ha continuat donant mostres d’un comportament estabilitzat al llarg del primer semestre de l’any 2017, i tot i que presenta algun símptoma de millora, el ritme d’activitat és molt modest i les perspectives continuen sent febles. Les valoracions de la marxa dels negocis reflecteixen un grau d’optimisme molt mesurat, amb un predomini de les respostes optimistes sobre les pessimistes menys accentuat que en el semestre anterior, un fet que avala uns nivells d’activitat molt discrets i clarament inferiors a les expectatives del sector.

“Les empreses constructores es mostren encara molt poc entusiastes amb les perspectives futures, en un context en què la reactivació de l’activitat difícilment acabarà de consolidar-se si no es beneficia de l’impuls creditici, i també d’una recuperació més sòlida del mercat laboral i dels ingressos de les llars.”

En concret, el 24% de les empreses constructores han fet una valoració positiva de la situació actual dels negocis, davant del 13% d’empreses que l’han jutjat negativament i del 63% que l’han qualificat de regular. El volum d’obra executada s’ha mantingut estable en relació amb els mateixos mesos de l’any 2016, però, en canvi, ha registrat una disminució moderada respecte al semestre anterior.
Aquest fet posa de manifest que la millora general del context econòmic i l’estabilització progressiva dels preus comporten algun tímid repunt en la iniciació de noves construccions, que malgrat tot no arriba a tenir una continuïtat prou sòlida.

Igualment, l’obra contractada presenta una tendència cada cop més favorable, però continua sense recuperar la vitalitat suficient per consolidar una millora clara de la situació del sector a curt termini.

Per tipus d’obra, el volum de contractacions es continua considerant baix en tots els segments de construcció.

Tot i això, s’aprecia una recuperació molt tímida de l’activitat en el ram de l’edificació, en especial, en la branca d’edificació no habitatge, gràcies sobretot a les reformes i la rehabilitació, que estan sent un element de suport bàsic de l’activitat.
Pel que fa a l’obra civil, el ritme de contractacions s’ha mantingut en nivells reduïts, sense mostrar signes clars de revitalització, seguint la tònica dels semestres anteriors.

Els preus de venda, tot i que continuen ajustant-se a la baixa, comencen a mostrar senyals més evidents d’estabilitat. I finalment, pel que fa al mercat laboral, el ritme de creació d’ocupació segueix recuperant-se molt lentament. Les dades d’assalariats de la CASS confirmen aquesta tendència més favorable de l’ocupació i indiquen un augment interanual dels assalariats de la construcció del 2,3%.

Així, les empreses preveuen que la millora de la marxa dels negocis serà discreta i que el volum d’obra executada experimentarà un increment molt moderat.

L’obra contractada continuarà recuperant-se gràcies a un augment modest de les contractacions del subsector de l’edificació, i també a causa d’un comportament menys negatiu de les inversions en obra pública. D’altra banda, l’evolució de l’indicador avançat d’importacions de materials de la construcció corrobora el baix ritme d’activitat del sector.

Així, durant el primer semestre de l’any 2017 les empreses del ram han efectuat compres a l’exterior per valor de 13,2 milions d’euros, una xifra que suposa un increment interanual del 7,9%, però també a la vora d’un 10% menys que les registrades durant la segona meitat de l’any 2016. Els preus de venda seguiran una evolució més estable i el mercat laboral continuarà millorant progressivament.

L’augment de la competència citat pel 61% de les empreses enquestades lidera el rànquing dels obstacles que limiten la bona marxa dels negocis, per damunt de la manca de mà d’obra qualificada un factor que ha augmentat la seva incidència fins al 55%, davant del 49% del semestre passat, i de la debilitat de la demanda un factor que segueix allunyant-se de les cotes màximes dels semestres anteriors i que ha estat esmentat pel 50% dels consultats.

FONT: CCIS

Vist: 1510