Associats d'ACODA

Sota el nom d'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra, es constitueix una associació civil que reuneix les empreses del ram de la construcció civil i d'obres publiques que exerceixen la seva activitat dintre del territori del Principat d'Andorra, sota l'empara de l'Article 18 de la Constitució amb autonomia organitzava i funcional respecte dels organismes estrangers i internacionals afins, sense perjudici de la possibilitat de mantenir relacions amb aquests darrers, així com sense dependència de l'Administració pública, partits polítics i qualsevol altra associació nacional, estrangera o internacional.

Aquesta associació, d'àmbit territorial exclusivament Andorrà, te personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats i es regeix per les disposicions legals vigents.